Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai B

18 tháng 12 2019 16:30

câu hỏi

cân bằng phương trình sau bằng phương pháp thăng bằng e : FeS + O2 --> Fe2O3 + O2


1

1


Trang T

26 tháng 12 2019 10:20

hình như bài thiếu S phải ko ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hòa tan 37,5 gam X gồm Al, Cu, Fe vào HCl dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 13,44 lít H2 (đktc), dung dịch Y và 9,6 gam chất rắn. a) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại. b) Cho 37,5 gam X tác dụng Cl2 dư, thu được m gam muối. Tính m

7

Lihat jawaban (1)