Square root
VBT
Calculator
magnet

Xin T

03 tháng 12 2019 13:35

câu hỏi

cân bằng phương trình p+o


0

1


Trần A

25 tháng 12 2019 06:21

4 P. + 5 O2. ---------)2 P2O5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính khối lượng ozon và oxygen

5

Được xác nhận