Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim N

02 tháng 11 2019 03:03

câu hỏi

căn 4 -3x = 2-5x


0

2


Kim N

02 tháng 11 2019 03:04

căn 4 - 3x = 2 - 5x

Tùng T

02 tháng 11 2019 16:54

Điều kiện xác định: 4 - 3X lớn hơn hoặc bằng 0 = X bé hơn hoặc bằng 4/3 căn 4-3X = 2-5X (căn 4 - 3X)^2 = (2 - 5X)^2 4 - 3X = 4 - 10X + 5X^2 5X^2 - 7X = 0 X (5X-7) = 0 X = 0 (Thoả ĐK) hoặc X = 7/5 (Không thoả ĐK) Vậy pt có 1 nghiệm X=0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận