Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen T

11 tháng 8 2021 08:20

câu hỏi

cân 18 trừ 2 cân 50 cộng 3 cân 8


8

1


Mademoiselle M

11 tháng 8 2021 11:06

= căn9.2 - 2 căn 25.2 + 3 căn 4.3 = 3 căn 2 - 10 căn 2 + 6 căn 2 = - căn 2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải Phương Trình a)√72x/√128=3/4

41

Lihat jawaban (1)