Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

27 tháng 6 2023 14:33

câu hỏi

có hai xe chở hàng, xe thứ nhất chở được nhiều hơn xe thứ hai 300kg gạo. Xe thứ nhất chở 8 bao gạo, xe thứ hai chở sáu bao gạo. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu ki lô gam gạo?

có hai xe chở hàng, xe thứ nhất chở được nhiều hơn xe thứ hai 300kg gạo. Xe thứ nhất chở 8 bao gạo, xe thứ hai chở sáu bao gạo. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu ki lô gam gạo?


13

2


L L

03 tháng 7 2023 14:06

<p>Giải</p><p>Mỗi bao nặng số kg là</p><p>300 : 8 = 37,5 ( kg )</p><p>Xe thứ hai chở số kg là&nbsp;</p><p>37,5 x 8 + 300 = 600 ( kg )</p><p>Xe thứ nhất chở số kg là</p><p>37,5 x 8 = 300 ( kg )</p><p>Mỗi xe chở được số kg là</p><p>( 300 + 600 ) : 2 = 450 ( kg )</p><p>Đ/s : 450 kg</p>

Giải

Mỗi bao nặng số kg là

300 : 8 = 37,5 ( kg )

Xe thứ hai chở số kg là 

37,5 x 8 + 300 = 600 ( kg )

Xe thứ nhất chở số kg là

37,5 x 8 = 300 ( kg )

Mỗi xe chở được số kg là

( 300 + 600 ) : 2 = 450 ( kg )

Đ/s : 450 kg

VIOEDU T

08 tháng 7 2023 15:18

<p>2400 kg và 1800 kg</p>

2400 kg và 1800 kg

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

500+30×2

3

Lihat jawaban (1)