Square root
VBT
Calculator
magnet

Lulu L

03 tháng 4 2020 15:28

câu hỏi

có hai số nguyên a, b khác nhau nào mà a ghia hết cho b và b chia hết cho a không?


0

1


Phạm D

06 tháng 4 2020 03:15

hài số đối nhau thì chia hết cho nhau nhớ like cho mình nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x |x-1|=0 4x-15=75-x

1

Được xác nhận