Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

13 tháng 3 2023 13:27

câu hỏi

cô giáo có tổng cộng 30 chiếc kẹo cô phát cho Hạnh 1/6 số kẹo sau đó cô giáo phát cho Hà 2/5 số kẹo còn lại hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu chiếc kẹo

cô giáo có tổng cộng 30 chiếc kẹo cô phát cho Hạnh 1/6 số kẹo sau đó cô giáo phát cho Hà 2/5 số kẹo còn lại hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu chiếc kẹo

alt

3

1


Nguyenthiyenlinh N

17 tháng 3 2023 13:54

<p>Cô cho Hạnh số kẹo là :</p><p>30 ÷ 6 ×1 = 5 ( cái )</p><p>Số kẹo còn lại là :&nbsp;</p><p>30 - 5 = 25 ( cái )&nbsp;</p><p>Số kẹo cô cho Hà là :&nbsp;</p><p>25 ÷ 5 × 2 = 10 ( cái )&nbsp;</p><p>Số kẹo cô còn lại là</p><p>25 - 10 = 15 ( cái )&nbsp;</p><p>Đáp số : 15 cái</p>

Cô cho Hạnh số kẹo là :

30 ÷ 6 ×1 = 5 ( cái )

Số kẹo còn lại là : 

30 - 5 = 25 ( cái ) 

Số kẹo cô cho Hà là : 

25 ÷ 5 × 2 = 10 ( cái ) 

Số kẹo cô còn lại là

25 - 10 = 15 ( cái ) 

Đáp số : 15 cái

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận