Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

02 tháng 11 2019 09:19

câu hỏi

Cách lập phương trình hóa học


2

2


Thanh B

03 tháng 11 2019 01:58

Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng gồm Công thức hóa học của chất tham gia và chất sản phẩm. Bước 2: Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố ( đặt hệ số thích hợp phía trước công thức hóa học sao cho số nguyên tử mỗi nguyên tố vế trái = vế phải Bước 3: Viết phương trình hóa học

Trần T

05 tháng 11 2019 12:56

cái lồn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vẽ sơ đồ các nguyên tử Nitơ ( số p=8), Neon ( số p= 10), silic ( số p=14), kali (số p =19

2

Được xác nhận