Square root
VBT
Calculator
magnet

Lâm T

05 tháng 12 2019 01:59

câu hỏi

cách chia động từ làm như thế nào


1

3


Hà N

07 tháng 12 2019 07:02

học các thì cơ bản, hiểu và làm bài tập đầu tiên học thì hiện tại đơn, thì quá khứ đơn và thì tương lai đơn rồi ứng dụng vào bài tập để quen

Hà N

07 tháng 12 2019 07:02

chủ yếu lên mạng tìm hiểu

Nguyễn T

08 tháng 12 2019 03:49

chia động từ có rất nhiều loại thứ 1 là hiện tại tiếp diễn: vd như sau: she... (cook) the pizza at the moment trả lời she is cooking the pizza at the moment vì sao lại ghi is cooking vì khi có những chữ sau đây như: at the moment,tomorrow... thì chúng ta sẽ có là:S+is,am,are+Ving vì thế ta ghi she is cooking

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

REVISION - ENGLISH 7 I. Find the word which has a different sound in the underlined part in each line. 1. A. brainstorm B. sailing C. railway D. captain 2. A. plane B. safety C. traffic D. station 3. A. vehicle B. mention C. enter D. helicopter 4. A. hey B. honey C. obey D. grey 5. A. healthy B. ahead C. bread D. seatbelt 6. A. played B. closed C. filled D. needed 7. A. frightened B. amazed C. disappointed D. terrified 8. A. naked B. cooked C. booked D. walked II. Make questions for the underlined parts in the following sentences. ( Đặt câu hỏi cho phần gạch chân) 1. Most of my classmates go to school by bicycle. How…………………………………………………………………..? 2. It is about three kilometres from my house to the nearest town. How far is it…………………………………………………………? 3. The students are learning road signs in the schoolyard. What …………………………………………………………………? 4. There are often traffic jams in the city centre in the rush hour. When………………………………………………………………..? 5. My father used to go fishing in the pond near the woods. What………………………………………………………………..? III. Rewrite the following sentences so that their meaning stays the same, using the word given for each. ( Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi, sử dụng từ cho trước.) 1. The distance from Ho Chi Minh City to Phu Quoc Island is about 300 km.( IT IS ABOUT) …………………………………………………………………………………… 2. Is it possible to travel to Sa Pa by air? (CAN YOU ) …………………………………………………………………………………..? 3. Mr Tam went to work by car some years ago, but now he cycles.(USED TO) ……………………………………………………………………………………. 4. Road users should obey traffic rules strictly.(SHOULD BE OBEYED) (đổi sang cấu trúc câu bị động) ……………………………………………………………………………………. 5. My mother washed clothes by hand in the past, but she no longer does it now.(USED TO) ……………………………………………………………………………………. IV. Write a paragraph (40-60 words) about your favorite film. - What is the name of the film? - What is the film about? - Who are the actors and actress? - How do you feel about that film? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………............................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ………….THE END………………

0

Lihat jawaban (1)