Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan T

05 tháng 11 2021 09:27

câu hỏi

Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương II : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai.


18

1


Phan T

05 tháng 11 2021 09:28

Mấy bài tập tự luyện ấy giải hộ mình nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1: Cho A=[3;+∞),B=[−2;5),C={x∈R:|x|>1}. Tìm d) C_((R))(A∩B)

5

Được xác nhận