Square root
VBT
Calculator
magnet

Bé V

26 tháng 10 2022 03:17

câu hỏi

có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau không lớn hơn số 345

có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau không lớn hơn số 345


30

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 03:26

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bé V,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Gọi số cần tìm là abc.</p><p>TH 1: a=1</p><p>⇒90 số khác nhau thoả mãn</p><p>TH 2: a=2</p><p>⇒90 số khác nhau thoả mãn</p><p>TH 3: a=3</p><p>+) &nbsp;b≤2⇒ b có 3 cách chọn ⇒c có 6 cách chọn</p><p>Khi đó có 3.6 = 18 số thoả mãn</p><p>+) b=4⇒ có 6 số thoả mãn</p><p>Vậy có tổng cộng 90+90+18+6= 204 số thoả mãn<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bé V,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

Gọi số cần tìm là abc.

TH 1: a=1

⇒90 số khác nhau thoả mãn

TH 2: a=2

⇒90 số khác nhau thoả mãn

TH 3: a=3

+)  b≤2⇒ b có 3 cách chọn ⇒c có 6 cách chọn

Khi đó có 3.6 = 18 số thoả mãn

+) b=4⇒ có 6 số thoả mãn

Vậy có tổng cộng 90+90+18+6= 204 số thoả mãn
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 03:27

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bé V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, Bài xác suất</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Giải thích các bước giải:</p><p>&nbsp;Gọi số cần tìm là abc</p><p>TH 1: a=1</p><p>⇒90 số khác nhau thoả mãn</p><p>TH 2: a=2</p><p>⇒90 số khác nhau thoả mãn</p><p>TH 3: a=3</p><p>+) &nbsp;b≤2 ⇒ b có 3 cách chọn ⇒c có 6 cách chọn</p><p>Khi đó có 3.6=18 số thoả mãn</p><p>+) b=4⇒ có 6 số thoả mãn</p><p>Vậy có tổng cộng 90+90+18+6=204 số thoả mãn</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bé V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, Bài xác suất

Câu trả lời chi tiết như sau:

Giải thích các bước giải:

 Gọi số cần tìm là abc

TH 1: a=1

⇒90 số khác nhau thoả mãn

TH 2: a=2

⇒90 số khác nhau thoả mãn

TH 3: a=3

+)  b≤2 ⇒ b có 3 cách chọn ⇒c có 6 cách chọn

Khi đó có 3.6=18 số thoả mãn

+) b=4⇒ có 6 số thoả mãn

Vậy có tổng cộng 90+90+18+6=204 số thoả mãn

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1/60=1/15+1/x hỏi x =?

29

Lihat jawaban (4)