Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyen H

11 tháng 5 2023 12:49

câu hỏi

có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà các chữ số đó đều lẻ

có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà các chữ số đó đều lẻ


9

2


Trần X

12 tháng 5 2023 05:04

<p>Các số có 4 chữ số khác nhau mà các chữ số đều lẻ được lập từ các chữ số 1;3;5;7;9</p><p>=&gt; có 5 cách chọn chữ số hàng nghìn</p><p>có 4 cách chọn chữ số hàng trăm</p><p>có 3 cách chọn chữ số hàng chục</p><p>có 2 cách chọn chữ số hàng đv</p><p>vậy có tất cả 5x4x3x2=120 số .</p>

Các số có 4 chữ số khác nhau mà các chữ số đều lẻ được lập từ các chữ số 1;3;5;7;9

=> có 5 cách chọn chữ số hàng nghìn

có 4 cách chọn chữ số hàng trăm

có 3 cách chọn chữ số hàng chục

có 2 cách chọn chữ số hàng đv

vậy có tất cả 5x4x3x2=120 số .

Nguyễn T

21 tháng 5 2023 20:31

<p>Các chữ số Các số 1;3;5;7;9 sẽ tạo nên được số có 4 chữ số khác nhau mà các chữ số đều lẻ &nbsp;</p><p>+) có 5 cách chọn chữ số hàng nghìn</p><p>+) có 4 cách chọn chữ số hàng trăm</p><p>+) có 3 cách chọn chữ số hàng chục</p><p>+) có 2 cách chọn chữ số hàng đơn vị</p><p>=&gt; có tất cả 5 x 4 x 3 x 2 = 120 số .</p>

Các chữ số Các số 1;3;5;7;9 sẽ tạo nên được số có 4 chữ số khác nhau mà các chữ số đều lẻ  

+) có 5 cách chọn chữ số hàng nghìn

+) có 4 cách chọn chữ số hàng trăm

+) có 3 cách chọn chữ số hàng chục

+) có 2 cách chọn chữ số hàng đơn vị

=> có tất cả 5 x 4 x 3 x 2 = 120 số .

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

kiếm robot đôi hãy cho mình hỏi làm thế nào để trả lời được câu hỏi của bạn bạn hãy đặt câu hỏi đi

11

Lihat jawaban (2)