Square root
VBT
Calculator
magnet

KThùy C

05 tháng 12 2019 03:58

câu hỏi

có bao nhiêu môi trường sống của sinh vật


1

2


Đỗ X

09 tháng 12 2019 12:12

có 3 môi trường sống MT nước MT khí quyển mk đất

Đặng M

05 tháng 12 2019 04:17

có 4 môi trường sống của sv mt nước mt đất mt sinh vật mt trên cạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ở cơ thể của 1 sinh vật cứ 1 lần phân chia 1 tế bào mẹ tạo ra 2 tế bào con xét 2 tế bào 1 và 2 tế bào 1 phân chia 1 số lần tạo ra số tế bào con gấp 8 lần số nst có trong tế bào mẹ tế bào 1 có số lần phân chia nhiều hơn 1 và bằng 1/2 số lần phân chia của tế bào 2 kết quả tạo ra tổng cộng 576 số nst Tính a) số nst có trong mỗi tế bào b) tế bào 1,2 phân chia bao nhiêu lần Tế bào được tạo ra chứa số nst như ở tế bào mẹ và đều là số chẵn

9

Lihat jawaban (1)