Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu H

23 tháng 12 2019 09:21

câu hỏi

có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để bất phương trình log(x^2-4x+m+20)>1có tập nghiệm là R


13

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

28 tháng 8 2022 13:26

Được xác nhận

Xin chào em Thu H Đây là một bài tập thuộc Chương bất phương trình Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm giá trị thực của thăm số m để hàm số y=1/3x^3 - mx^2 +(m^2-4)x+3 đặt cực tại x=3 A. m=1 B. m=-1 C.m=5 D .=-7

3

Lihat jawaban (1)