Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ K

17 tháng 11 2022 06:19

câu hỏi

Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (a;b) sao cho BCNN(a;b)=2 5 .3 6 .5 7

Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (a;b) sao cho BCNN(a;b)=25.36.57


11

2


Quân P

17 tháng 11 2022 06:30

<p>A=b=c&gt;0</p>

A=b=c>0

Nguyen K

21 tháng 11 2022 14:30

<p>A=b=c&gt;0&nbsp;</p><p>Của bạn đây ạ!!</p>

A=b=c>0 

Của bạn đây ạ!!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho G với trọng tâm của tam giác ABC hãy chứng minh rằng các vectơ GA cộng vectơ GC cộng vectơ GB bằng vectơ o

7

Được xác nhận