Square root
VBT
Calculator
magnet

Cuong H

28 tháng 11 2019 12:45

câu hỏi

có 7 người làm xong một công việc trong 20 ngày.Hỏi 10 người (năng xuất như nhau) làm xong công việc trong mấy ngày.


0

1


Ngo H

30 tháng 11 2019 13:16

số ngày 10 người làm xong công việc la 20×7÷10 =14 ( ngày ) Đs 14 ngày

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2×4+2×4×8+3×6×12+...+100×200×400/1×3×9+2×6×18+3×9×27+...+100×300×900

4

Lihat jawaban (1)

Thực hiện các phép nhân sau: c) 845 . 253

5

Được xác nhận