Square root
VBT
Calculator
magnet

Khánh K

23 tháng 11 2022 04:14

câu hỏi

Có 5 tấm bìa đánh số từ 1 đến 5 rút ngẫu nhiên 3 tấm a. Tính xác suất để tổng các số trên 3 tấm bằng 8 b. Tính xác suất để tích các số trên 3 tấm chẵn


12

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

24 tháng 11 2022 07:00

Được xác nhận

Xin chào em Khánh K, Bài giải chi tiết: Phép thử: "Rút ngẫu nhiên 3 tấm bìa" => nΩ = 5C3 = 10 a/ Biến cố A " Tổng các số trên 3 tấm bằng 8" => A = {(1,2,5),(1,3,4)} =>nA = 2 => P(A) = 2/10 = 1/5 b/ Biến cố B " Tích các số trên 3 tấm chẵn" => Biến cố đối B ̅ = {(1,3,5)} => nB ̅ = 1 => P(B) = 1 - P( B ̅ ) = 1 - 1/10 = 9/10 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Đức T

23 tháng 11 2022 11:52

<p>Frggrrg</p>

Frggrrg

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm (B∩C)\A biết A={x∈R/x≥2};B={x∈R/−2≤x&lt;4};C={x∈R/3

4

Được xác nhận