Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

05 tháng 11 2022 10:04

câu hỏi

Có 1 miếng đất hình bình hành, cạnh đáy bằng 48m, chiều cao kém cạnh đáy12m. Trên miếng đất đó ng­ười ta trồng rau, cứ 1 mthu hoạch đ­ược 2kg rau. Hỏi số rau thu hoạch được trên miếng đất đó là bao nhiêu?

Có 1 miếng đất hình bình hành, cạnh đáy bằng 48m, chiều cao kém cạnh đáy12m. Trên miếng đất đó ng­ười ta trồng rau, cứ 1 mthu hoạch đ­ược 2kg rau. Hỏi số rau thu hoạch được trên miếng đất đó là bao nhiêu?


6

2


Thanh L

05 tháng 11 2022 14:40

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bài giải</p><p>&nbsp;Chiều cao của mảnh đất hình bình hành là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 48 - 12 = 36 (m)</p><p>&nbsp;Diện tích của mảnh đất hình bình hành là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 48 x 36 = 1728 (m2)</p><p>Số rau thu hoạch dược trên miếng đất đó là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1728 : 100 x 2 = 34,56 (kg)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đáp số : 34,56 kg rau</p>

                           Bài giải

 Chiều cao của mảnh đất hình bình hành là:

            48 - 12 = 36 (m)

 Diện tích của mảnh đất hình bình hành là:

            48 x 36 = 1728 (m2)

Số rau thu hoạch dược trên miếng đất đó là:

            1728 : 100 x 2 = 34,56 (kg)

                       Đáp số : 34,56 kg rau

Tường V

05 tháng 11 2022 23:08

bài giải chiều cao của mảnh đất hình bình hành là 48-12=36( m) diện tích của mảnh đất hình bình hành là 48×36=1728( m2) số ra thu hoạch được trên miếng đất đó là 1728:100×2=34,56 (kg) đáp số:34,56 kg rau

Trần T

06 tháng 11 2022 12:26

<p>&nbsp;Chiều cao của mảnh đất hình bình hành là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 48 - 12 = 36 (m)</p><p>&nbsp;Diện tích của mảnh đất hình bình hành là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 48 x 36 = 1728 (m2)</p><p>Số rau thu hoạch dược trên miếng đất đó là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1728 : 100 x 2 = 34,56 (kg)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đáp số : 34,56 kg rau</p>

 Chiều cao của mảnh đất hình bình hành là:

            48 - 12 = 36 (m)

 Diện tích của mảnh đất hình bình hành là:

            48 x 36 = 1728 (m2)

Số rau thu hoạch dược trên miếng đất đó là:

            1728 : 100 x 2 = 34,56 (kg)

                       Đáp số : 34,56 kg rau

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mình chưa tìm thấy đáp án

8

Lihat jawaban (2)