Square root
VBT
Calculator
magnet

Gia T

23 tháng 12 2022 12:44

câu hỏi

Biết tổng sô tuổi của hai mẹ con hiện nay là 48 tuổi .Hỏi sau năm nữa thì tổng sô tuổi của hai mẹ con sẽ bằng 90 tuổi?

Biết tổng sô tuổi của hai mẹ con hiện nay là 48 tuổi .Hỏi sau năm nữa thì tổng sô tuổi của hai mẹ con sẽ bằng 90 tuổi?


12

2


Mạnh P

23 tháng 12 2022 14:02

<p>Sau 10 năm thì bố, mẹ và con mỗi người đều tăng thêm 10 tuổi. Do đó tổng số tuổi của ba người 10 năm sau là :&nbsp;</p><p>Số tuổi của bố 10 năm sau là:</p><p>&nbsp;</p><p>Tổng số tuổi của mẹ và con 10 năm sau là :&nbsp;</p><p>Lại có 10 năm sau số tuổi của mẹ gấp 3 lần tuổi con.</p><p>Suy ra tuổi con 10 năm sau là:&nbsp;</p><p>Tuổi mẹ 10 năm sau là :&nbsp;</p><p>Lấy số tuổi của bố, mẹ và con lần lượt trừ cho 10 ta được số tuổi của bố, mẹ, con hiện nay lần lượt là: 34, 29, 3.</p>

Sau 10 năm thì bố, mẹ và con mỗi người đều tăng thêm 10 tuổi. Do đó tổng số tuổi của ba người 10 năm sau là : 

Số tuổi của bố 10 năm sau là:

 

Tổng số tuổi của mẹ và con 10 năm sau là : 

Lại có 10 năm sau số tuổi của mẹ gấp 3 lần tuổi con.

Suy ra tuổi con 10 năm sau là: 

Tuổi mẹ 10 năm sau là : 

Lấy số tuổi của bố, mẹ và con lần lượt trừ cho 10 ta được số tuổi của bố, mẹ, con hiện nay lần lượt là: 34, 29, 3.

Giang N

24 tháng 12 2022 12:01

<p>Sau 10 năm thì bố, mẹ và con mỗi người đều tăng thêm 10 tuổi. Do đó tổng số tuổi của ba người 10 năm sau là :&nbsp;</p><p>Số tuổi của bố 10 năm sau là:</p><p>&nbsp;</p><p>Tổng số tuổi của mẹ và con 10 năm sau là :&nbsp;</p><p>Lại có 10 năm sau số tuổi của mẹ gấp 3 lần tuổi con.</p><p>Suy ra tuổi con 10 năm sau là:&nbsp;</p><p>Tuổi mẹ 10 năm sau là :&nbsp;</p><p>Lấy số tuổi của bố, mẹ và con lần lượt trừ cho 10 ta được số tuổi của bố, mẹ, con hiện nay lần lượt là: 34, 29, 3.</p><p>&nbsp;<br>vậy tuổi của con là : 34,29,3</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>CHÚC HỌC TỐT BẠN NHÉ.</p>

Sau 10 năm thì bố, mẹ và con mỗi người đều tăng thêm 10 tuổi. Do đó tổng số tuổi của ba người 10 năm sau là : 

Số tuổi của bố 10 năm sau là:

 

Tổng số tuổi của mẹ và con 10 năm sau là : 

Lại có 10 năm sau số tuổi của mẹ gấp 3 lần tuổi con.

Suy ra tuổi con 10 năm sau là: 

Tuổi mẹ 10 năm sau là : 

Lấy số tuổi của bố, mẹ và con lần lượt trừ cho 10 ta được số tuổi của bố, mẹ, con hiện nay lần lượt là: 34, 29, 3.

 
vậy tuổi của con là : 34,29,3

 

 

 

CHÚC HỌC TỐT BẠN NHÉ.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận