Square root
VBT
Calculator
magnet

La B

21 tháng 12 2019 10:40

câu hỏi

biết rằng x:y = 7:6 và 2x-y = 120 giá trị của x và y là ?


1

3


Nguyễn T

21 tháng 12 2019 14:35

x = 105 , y = 90

Đào H

25 tháng 12 2019 23:06

x=105;y=90

Sinh H

12 tháng 2 2020 05:54

tao ko biết

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tinh: d) x:22/3=41/3

2

Được xác nhận