Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

20 tháng 9 2022 17:23

câu hỏi

Biết rằng 1^(2)+2^(2)+3^(2)+…+10^(2)=385. Tính tông: S=100^(2)+200^(2)+300^(2)+…+1000^(2)


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 17:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>S = 100<sup>2</sup>+200<sup>2</sup>+300<sup>2</sup>+.....+1000<sup>2</sup>&nbsp;<br>S=100<sup>2</sup>+(100.2)<sup>2</sup>+(100.3)<sup>2</sup>+....+(100.10)<sup>2</sup>&nbsp;<br>S = 100<sup>2</sup>(1<sup>2</sup>+2<sup>2</sup>+3<sup>2</sup>+...+10<sup>2</sup>)&nbsp;<br>S=100<sup>2</sup>.385&nbsp;<br>S=3850000&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.
Bài giải chi tiết:

S = 1002+2002+3002+.....+10002 
S=1002+(100.2)2+(100.3)2+....+(100.10)2 
S = 1002(12+22+32+...+102
S=1002.385 
S=3850000 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các thừa số sau thành tích các thừa số nguyên tố.15

4

Được xác nhận