Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly V

04 tháng 11 2019 07:36

câu hỏi

Biết nguyên tử của nguyên tố X có Z=19,nguyên tử nguyên tố Y có Z=33 a. Viết cấu hình electron và cho biết vị trí của nguyên tố X, Y trong bảng tuần hoàn b. Cho biết cấu tao nguyên tử của nguyên tố X, Y


0

1


Tùng T

04 tháng 11 2019 13:00

a) X Z=19 (ô thứ 19) cấu hình e: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 Có 4 lớp e (chu kỳ 4) Có 1e lớp ngoài cùng (Nhóm IA) Y Z=33 (ô thứ 33) cấu hình e: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3 Có 4 lớp e (chu kỳ 4) Có 5e lớp ngoài cùng (Nhóm VA) b) X là Kali (K) Y là Asen (As)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính chất vật lí của hidro sunfua và lưu huỳnh đioxit?

0

Lihat jawaban (1)