Square root
VBT
Calculator
magnet

Hihu H

23 tháng 12 2019 02:43

câu hỏi

biết 10l cát có khối lượng 15kg a. tính khối lượng riêng của cát b.tính thể tích của 3 tấn cát


0

1


Lê N

23 tháng 12 2019 13:00

Đổi: 10l= 10dm khối 10 dm khối =0.01m khối Khối lượng riêng của cát là D=m:V=15:0.01=1500(kg/m khối) (Thể tích tự tính nha😉)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chức năng của màng tế bào

7

Được xác nhận