Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

15 tháng 10 2022 05:23

câu hỏi

bi có 15 quả bóng bi cho mi 5 quả hỏi bi còn mấy quả bóng ?

alt

17

4


NThy N

15 tháng 10 2022 12:00

15-5=10 (quả bóng)

Thảo T

16 tháng 10 2022 06:55

15 -5 bằng 10

Hà N

18 tháng 10 2022 09:08

<p>Giải</p><p>Số quả bóng Bi cho Mi là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;15-5=10(quả)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đáp số: 10 quả</p><p>&nbsp;</p>

Giải

Số quả bóng Bi cho Mi là:

           15-5=10(quả)

                      Đáp số: 10 quả

 

Dang N

18 tháng 10 2022 11:06

15 -5 bằng 10

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What you name?

5

Lihat jawaban (3)

Chia động từ trong ngoặc: Jamie ... (make) breakfast this morning.

13

Được xác nhận