Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh C

25 tháng 10 2022 14:22

câu hỏi

Ba lớp 3A,3B,3C tham gia đợt quyên góp vở ủng hộ trẻ em vùng cao. Trong đó, lớp 3A đã quyên góp được 215 quyển vở, lớp 3B quyên góp được 415 quyển vở. Hỏi lớp 3C quyên góp được bao nhiêu quyển vở? Biết rằng số quyển vở cả ba lớp quyên góp được là số lớn nhất có ba chữ số

Ba lớp 3A,3B,3C tham gia đợt quyên góp vở ủng hộ trẻ em vùng cao. Trong đó, lớp 3A đã quyên góp được 215 quyển vở, lớp 3B quyên góp được 415 quyển vở. Hỏi lớp 3C quyên góp được bao nhiêu quyển vở? Biết rằng số quyển vở cả ba lớp quyên góp được là số lớn nhất có ba chữ số

 


304

3

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 14:31

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 6 Bài giải chi tiết: Số vở lớp 3A và 3B đóng góp được là: 215+415 = 630 (vở) Số vở cả hai lớp 3C đóng góp được là: 999- 630 = 369 (vở) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Thanh C

25 tháng 10 2022 14:42

nhưng mà cô ơi có cần phải viết số lớn nhất có ba chữ số không ạ

Cạp C

25 tháng 10 2022 23:45

<p>lớp B:630 quyển</p><p>lớp C:369 quyển</p>

lớp B:630 quyển

lớp C:369 quyển

Lưu Đ

23 tháng 11 2022 12:35

<p>Giải :</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Số lớn nhất có 3 chữ số là 999. Vậy cả ba lớp quyên góp được 999 quyển vở.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Số quyển vở lớp 3 C quyên góp được là :</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 999- ( 215+415 ) = 369 ( quyển )</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Vậy lớp 3C quên góp được 369 quyển vở.</p>

Giải :

            Số lớn nhất có 3 chữ số là 999. Vậy cả ba lớp quyên góp được 999 quyển vở.

            Số quyển vở lớp 3 C quyên góp được là :

                      999- ( 215+415 ) = 369 ( quyển )

            Vậy lớp 3C quên góp được 369 quyển vở.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để hàm số y=ax^(4)+bx^(2)+c có 2 cực đại và I cực tiểu là:

0

Được xác nhận