Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiếu H

22 tháng 8 2020 18:37

câu hỏi

Ba has pain in his stomach.He ha s a


7

2


Mnhi M

27 tháng 8 2020 05:31

stomachache

Phạm N

04 tháng 9 2020 08:47

stomach-ache

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

" What's your name?".the teacher asked —> the teacher asked me "Where do you live?" Ann asked —> Ann asked me " Which grade are you in?" asked Tim —> Tim asked me " What are you doing now?" —> She asked "Why didn't you put the wrapper in the dustbin?" she said to the boy —> She asked the boy

8

Được xác nhận