Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị L

17 tháng 1 2023 13:59

câu hỏi

Bất phương trình -x² +2x+3>0 có tập nghiệm là bao nhiêu?

Bất phương trình -x² +2x+3>0 có tập nghiệm là bao nhiêu?


10

1


Chu Q

17 tháng 1 2023 14:12

<p>-1+căn 2i</p><p>x2= -1-căn 2i</p>

-1+căn 2i

x2= -1-căn 2i

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận