Square root
VBT
Calculator
magnet

NGUYỄN T

12 tháng 1 2020 11:36

câu hỏi

bảng tần số xoá bảo nhiêu dòng và bảo nhiêu cột? Được vẽ như thế nào?


4

1

Được xác nhận

N. Thanh

13 tháng 1 2020 10:20

Được xác nhận

Số dòng phụ thuộc vào số các giá trị khác nhau, số cột thường có 4 cột : x ; n; x.n; TBC & Mo

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên x, 1) 12+(5+x)=20

2

Được xác nhận