Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương T

28 tháng 10 2022 12:40

câu hỏi

Bạn Lâm đánh số trang một cuốn sách dày 284 trang ,bằng dãy số 1,2,3,4,... Biết mỗi chữ số viết mất 1 giây . Hỏi bạn Lâm cần bảo nhiêu giây để đánh hết số trang cuốn sách?


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 06:19

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 9 Bài giải chi tiết: Dãy 2, 4, 6, 8 có 4 số, gồm 4 chữ số. Dãy 10, 12, ..., 98 có (98 - 10) : 2 + 1 = 45 (số), gồm 2 x 45 = 90 (chữ số). Dãy 100, 102, ..., 284 có (284 - 100) : 2 + 1 = 93 (số), gồm 3 x 93 = 279 (chữ số). Bạn Lâm phải viết tất cả: 4 + 90 + 297 = 373 (chữ số), hết 373 giây hay 6 phút 13 giây. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Trương T

31 tháng 10 2022 12:42

Chào thầy , bài toán này thuộc Toán 6 và thầy trên lớp của em đã giải rồi nhưng đáp án của thầy lại khác với thầy em giải và trên gg mà thầy em lại giải giống trên gg suy ra thầy giải sai nếu thầy muốn xem thầy em giải như thế nào thì cứ nói với e

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: c) 5x+3⋅(10−x)+2x=46

0

Được xác nhận