Square root
VBT
Calculator
magnet

Bã C

02 tháng 4 2020 06:26

câu hỏi

bạn có 5 gói bánh và bạn đã ăn mất 1/4 một gói bánh Hỏi bạn còn lại bao nhiêu gói bánh?


0

1


Nguyễn Q

26 tháng 4 2020 15:34

1gois

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

123456789 - 12345678 bằng ?😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 😁

27

Lihat jawaban (8)