Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

24 tháng 11 2019 08:46

câu hỏi

Bạn An mỗi ngày đều tiết kiệm 4 nghìn đồng bỏ vào heo đất. Sau một thời gian, bạn đập heo đất của mình thì có được số tiền là 372 nghìn đồng. Hỏi bn An đã thực hành tiết kiệm trong bao nhiên ngày để có được số tiền trên?


0

1


Trần N

24 tháng 11 2019 13:22

bn An đã tiết kiệm tiền trong 93 ngày vì ta lấy 372÷4=93

Nguyễn H

24 tháng 11 2019 14:01

cảm ơn bn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4 mũ 8 mũ 4

1

Được xác nhận