Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

25 tháng 12 2022 10:47

câu hỏi

Bạn An cần xếp 15 cột đồng xu theo thứ tự cột thứ nhất có 2 đồng xu, các cột tiếp theo cứ tăng ba đồng một cột so với cột đứng trước. Hỏi bạn An cần bao nhiêu đồng xu để xếp? có hình ảnh lun ạ

Bạn An cần xếp 15 cột đồng xu theo thứ tự cột thứ nhất có 2 đồng xu, các cột tiếp theo cứ tăng ba đồng một cột so với cột đứng trước. Hỏi bạn An cần bao nhiêu đồng xu để xếp? có hình ảnh lun ạ


3

1


Vũ T

28 tháng 12 2022 11:05

<p>Cột tiếp theo bạn An xếp là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2 + 3 = 5. &nbsp;( đồng xu )&nbsp;</p><p>Số xu bạn An cần để xếp là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 15 × 5 × 3 = 225 ( đồng xu)</p><p>&nbsp;</p>

Cột tiếp theo bạn An xếp là:

           2 + 3 = 5.  ( đồng xu ) 

Số xu bạn An cần để xếp là:

            15 × 5 × 3 = 225 ( đồng xu)

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xy+y+x=3

4

Được xác nhận