Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

13 tháng 10 2022 07:58

câu hỏi

Bài5. Dựa vào từ cho sẵn, viết câu hỏi hoàn chỉnh 1. How many/ groups of people/ there/ in your country?


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 08:07

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về thì hiện tại đơn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><h1><strong>How many/ groups of people/ there/ in your country?</strong></h1><p><strong>=&gt;How many groups of people are there in your country?</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về thì hiện tại đơn

Bài giải chi tiết:

How many/ groups of people/ there/ in your country?

=>How many groups of people are there in your country?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dịch nghĩa và đặt câu ví dụ cho các cụm động từput up with

2

Được xác nhận