Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

13 tháng 10 2022 07:58

câu hỏi

Bài5. Dựa vào từ cho sẵn, viết câu hỏi hoàn chỉnh 2. How/your/party/ last week?


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 08:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về thì quá khứ đơn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><h1><strong>How/your/party/ last week?</strong></h1><p><strong>=&gt;How was your party last week?</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về thì quá khứ đơn

Bài giải chi tiết:

How/your/party/ last week?

=>How was your party last week?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hoàn thành câu sau my student/know/the way/solve/the/problem

10

Được xác nhận