Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh L

31 tháng 12 2019 03:21

câu hỏi

bài văn mẫu về neiborhourt ngắn


0

1


Nguyễn T

03 tháng 1 2020 01:37

Hello, I'm Nguyệt. I'm live in bảo yên town. It's in the north of Việt Nam. As you know, Lào Cai city is has lots of the foreigner travel to here but my neighbourhood isn't has lots of foreigner here because it's a small town. However, It's so green. It's has a lot of tree and flower there. The streets isn't crowded and noisy số ít's isn't polluted. There isn't any shops here. Just a little. And the people here is so friendly. They like helping the people has troble.My neighbourhood is also very beautiful. But there are some people very dirty, they put their trashs on the river ( mình hơi kém phần ngữ pháp), the pond,... And somebody very uncoscious. I thinks so. To sum up, I like my neighbour best. No where like our home.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dùng từ gợi ý viết thành câu They/ move/ furniture/ moment.

2

Được xác nhận