Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

01 tháng 10 2022 03:50

câu hỏi

Bài tập về câu bị động - Chuyển các câu kể sang câu hỏi: She was given a doll by her mother


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

01 tháng 10 2022 04:12

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Hải Y,&nbsp;</strong></p><p><strong>Đây là bài tập thuộc dạng chia động từ</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết :</strong></p><h1>She was given a doll by her mother</h1><p>-&gt; <i>Was she given a doll by her mother?</i></p><p><strong>Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Hải Y, 

Đây là bài tập thuộc dạng chia động từ

Bài giải chi tiết :

She was given a doll by her mother

-> Was she given a doll by her mother?

Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

We both (listen/ listens) to the radio in the morning.

9

Được xác nhận