Square root
VBT
Calculator
magnet

Van N

15 tháng 10 2022 22:47

câu hỏi

Bài tập chia động từ (thêm s/es) 2.Cat usually (like) fish.


5

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 23:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em Van N,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại đơn.&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Cat usually <strong>likes</strong> fish.&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Van N, 

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại đơn. 

Bài giải chi tiết:

- Cat usually likes fish. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 15:02

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Van N,&nbsp;</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 8</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:&nbsp;</strong></p><p>likes -&gt; Cat usually likes fish.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Van N, 

Đây là một bài tập môn Anh 8

Bài giải chi tiết: 

likes -> Cat usually likes fish.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

My team _____ the football game last week.

19

Được xác nhận