Square root
VBT
Calculator
magnet

Van N

15 tháng 10 2022 22:47

câu hỏi

Bài tập chia động từ (thêm s/es) 1.My sister (work) in a hospital everyday.


2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 22:49

Được xác nhận

<p>Xin chào em Van N,</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại đơn.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- My sister <strong>works</strong> in a hospital everyday.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Van N,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại đơn.

Bài giải chi tiết:

- My sister works in a hospital everyday.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 15:02

Được xác nhận

<p>Xin chào em Van N,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập môn Anh 8</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>My sister works in a hospital everyday.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Van N, 

Đây là một bài tập môn Anh 8

Bài giải chi tiết: 

My sister works in a hospital everyday.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

X. Complete the questions with question words. Điền từ để hỏi thích hợp vào chỗ trống. 1. did she go to the doctor? - Because she had a splitting headache. 2..........does he teach in the high school? - English. 3........did Nam leave home yesterday? - At 7 o'clock. 4.........does she often do exercises? - After she finishes her homework. 5........... roses do they plant in the garden? - I don't know, just some. 6..........does she learn about in computer science class? - Computer. 7............is your mother doing in the kitchen? - She is cooking. 8............sports does Mai like playing after school? - Badminton. 9.............do you go to the movies? - Twice a week. 10 ..........do they stay? - In a hotel on Apple street.

12

Lihat jawaban (1)