Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

07 tháng 10 2022 14:28

câu hỏi

Bài tập 2: Chứng minh các đẳng thức sau: e) (3a+2b−1)(a+5)−2b(a−2)=(3a+5)(a+3)+2(7b−10)


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 14:48

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ca H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Chương 1</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>(3a+2b−1)(a+5)−2b(a−2)=(3a+5)(a+3)+2(7b−10)</p><p>VT= (3a+2b−1)(a+5)−2b(a−2)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;=3a<sup>2</sup>+15a+2ab+10b−a−5−2ab+4b</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;=3a<sup>2</sup>+14a+14b−5</p><p>VP= (3a+5)(a+3)+2(7b−10)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;=3a<sup>2</sup>+9a+5a+15+14b−20</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;=3a<sup>2</sup>+14a+14b−5</p><p>Vậy (3a+2b−1)(a+5)−2b(a−2)=(3a+5)(a+3)+2(7b−10)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ca H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Chương 1

Lời giải chi tiết như sau:

(3a+2b−1)(a+5)−2b(a−2)=(3a+5)(a+3)+2(7b−10)

VT= (3a+2b−1)(a+5)−2b(a−2)

     =3a2+15a+2ab+10b−a−5−2ab+4b

     =3a2+14a+14b−5

VP= (3a+5)(a+3)+2(7b−10)

     =3a2+9a+5a+15+14b−20

     =3a2+14a+14b−5

Vậy (3a+2b−1)(a+5)−2b(a−2)=(3a+5)(a+3)+2(7b−10)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tinh 2⋅(−25)⋅(−4)⋅50

1

Được xác nhận