Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

26 tháng 2 2020 11:50

câu hỏi

Bài tập 1: Xác định các công thức hóa học cùa các oxit sau: a. Biết khối hượng mol của oxit là 80 g/mol và thành phần %S = 40%. b. Biết thành phần %Fe= 70% và khối lượng mol của oxit là 160g/mol


0

1


P. Nguyen

10 tháng 3 2020 11:13

a/ %O = 100-%S = 100-40 = 60% Gọi công thức oxit có dạng SxOy (x,y là số nguyên dương) Xét 1 mol SxOy → m(SxOy) =n.M = 1.80 = 80 gam m(S)=40%m(oxit) = 40%.80=32 gam →n(S) = 32/32 =1 mol m(O)=60%m(oxit) = 60%.80=48 gam →n(O) = 48/16=3 x:y = n(S):n(O) = 1:3 → Công thức của oxit là SO3 b/ %O = 100-%Fe = 100-70= 30% Gọi công thức oxit có dạng FexOy (x,y là số nguyên dương) Xét 1 mol FexOy → m(FexOy) =n.M = 1.160 = 160 gam m(Fe)=70%m(oxit) = 70%.160=112 gam →n(Fe) = 112/56 =2 mol m(O)=30%m(oxit) = 30%.160=48 gam →n(O) = 48/16=3 x:y = n(S):n(O) = 2:3 → Công thức của oxit là Fe2O3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hoà tan 3g Kali vào 150g nước thu được dung dịch KOH và khí hiđro tính nồng độ phần trăm của KOH

2

Lihat jawaban (1)