Square root
VBT
Calculator
magnet

Lâm T

03 tháng 11 2022 01:04

câu hỏi

Bài tập 1: tính hóa trị của nguyên tố trong chất sau ; a . K trong hợp chất K2 O b. AL trong hợp chất AL CL3

Bài tập 1: tính hóa trị của nguyên tố trong chất sau ;

a . K trong hợp chất K2 O 

b. AL trong hợp chất AL CL3


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

05 tháng 11 2022 14:49

Được xác nhận

a) K có hóa trị là I b) Al có hóa trị là III

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính khối lượng phân tử hydrogen

5

Được xác nhận