Square root
VBT
Calculator
magnet

Phuong N

22 tháng 10 2022 04:06

câu hỏi

bài này có nghĩa là gì ạ

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

19 tháng 11 2022 11:49

Được xác nhận

Chào em, bài này có nghĩa là tìm từ khác với các từ còn lại: Ở câu 1, taught, went, sold đều là V2 thì come là V1 nên mình sẽ chọn D. Ở câu 2, tutor, donate, recycle đều là động từ thì paper là danh từ -> chọn D Ở câu 3, garbage litter và rubbish đều chỉ rác thải nên chọn C Ở câu 4, amazing là tính từ, còn lại là động từ nên chọn A Ở câu 5, healthy là tính từ, còn lại là danh từ nên chọn A

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em hãy tìm khối lượng của: 1 mol phân tử NaCl và 1 mol phân tử C12H22O11 (đường).

1

Được xác nhận

Biết 3,36 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200ml dung dịch Ca(OH)2 sản phẩm là CaCO3 và H2O. a. Viết phương trình hóa học b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng c. Tính khối lượng chất kết tủa thu được

4

Lihat jawaban (1)