Square root
VBT
Calculator
magnet

Mint P

03 tháng 2 2020 13:15

câu hỏi

Bài: cho dạng đúng của từ 1. This document requires a (sign)..... 2. I'll always remembers that holiday. It was an ( forget)..... experience. 3. The software( able)...... you to access the Internet in seconds. 4. The train journey, which took sixteen hours, seemed (end)..... 5. (Fortune)..... I won't br able to join you for dinner this evening.


0

2


Chau Q

04 tháng 2 2020 13:29

1. signal 5.fortunately

V. Văn

10 tháng 2 2020 01:49

Chào em đây là đáp án tham khảo 1. signature 2. unforgettable 3. enables 4. endless 5. unfortunately Chúc em học tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đề thi

25

Lihat jawaban (1)