Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

13 tháng 10 2022 07:58

câu hỏi

Bài 7. Viết lại câu hoàn chỉnh Her husband/his colleague/play/tennis/whenever/they/free


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 09:26

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Huy H</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 8</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>-&gt; Her husband and his colleague play tennis wheneven they are free.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em</strong></p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn Anh 8

Bài giải chi tiết:

-> Her husband and his colleague play tennis wheneven they are free.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

SIMPLE PAST and USED TO

5

Được xác nhận