Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

22 tháng 9 2022 16:07

câu hỏi

Bài 7: Rút gon biểu thức b) B=(a^(2)b^(2)−5a)(a^(4)b^(4)+5a^(3)b^(2)+25a^(2))


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 16:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Đa thức, Bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>B=(a<sup>2</sup>b<sup>2</sup>-5a)(a<sup>4</sup>b<sup>4</sup>+5a<sup>3</sup>b<sup>2</sup>+25a<sup>2</sup>)</p><p>=a<sup>6</sup>b<sup>6</sup>-125a<sup>3</sup></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Đa thức, Bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài giải chi tiết : 

B=(a2b2-5a)(a4b4+5a3b2+25a2)

=a6b6-125a3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập 1.1: Tính một cách hợp lý: c) 147−25+(−47)+(−75)

3

Được xác nhận