Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

02 tháng 11 2022 12:42

câu hỏi

Bài 6:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 240m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. a. Tính diện tích thửa ruộng đó. b. Biết rằng trung bình cứ 100m² thì thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó ngườ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Bài 6:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 240m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài.

a. Tính diện tích thửa ruộng đó. 

b. Biết rằng trung bình cứ 100m² thì thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó ngườ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? 


5

1


Ngọc P

03 tháng 11 2022 12:02

<p>a=43200 m 2 &nbsp; &nbsp; &nbsp;B=216 tạ</p><p>đây là đáp án chi tiết:</p><p>a) 240÷4×3 = 180 (m) &nbsp; 240×180 =43200 (m2)</p><p>b) 43200÷100= 432 (m2) &nbsp; &nbsp;432×50=21600 (kg) &nbsp; &nbsp; 21600÷100=216(tạ)</p><p>&nbsp;</p>

a=43200 m 2      B=216 tạ

đây là đáp án chi tiết:

a) 240÷4×3 = 180 (m)   240×180 =43200 (m2)

b) 43200÷100= 432 (m2)    432×50=21600 (kg)     21600÷100=216(tạ)

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

so sánh : 2 mũ 24 và 3 mũ 16

12

Lihat jawaban (2)