Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

13 tháng 10 2022 07:57

câu hỏi

Bài 5: Viết lại bắt đầu bằng từ đã cho sao cho câu không thay đổi. 1. This exercise is easier than that one. => That exercise is


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 08:16

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về so sánh hơn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><h1><strong>1. This exercise is easier than that one</strong></h1><p><strong>=&gt;That exercise is harder than this one</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về so sánh hơn

Bài giải chi tiết:

1. This exercise is easier than that one

=>That exercise is harder than this one

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different sound in the part underlined 1,A,nation B.hotel C,program D.answer

4

Lihat jawaban (1)