Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

15 tháng 10 2022 15:31

câu hỏi

Bài 4: Tìm giá trị lớn nhất 1. A=2−4x−5x^(2)


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 15:04

Được xác nhận

<h1>A=2−4x−5x<sup>2</sup><br>=5(-x<sup>2</sup>-4/5.x+2/5)</h1><h1>=5(-x<sup>2</sup>+2.x.4/10-16/100+16/100+2/5)</h1><h1>=5[-(x-4/10)<sup>2</sup>+14/25]</h1><h1>=-5(x-4/10)<sup>2</sup>+14/5</h1><h1>Ta có (x-4/10)<sup>2</sup>≥0 ∀x∈R</h1><h1>&nbsp;&lt;=&gt; -5(x-4/10)<sup>2</sup>≤ 0 ∀x∈R<br>&nbsp;&lt;=&gt; -5(x-4/10)<sup>2</sup>+14/5≤ 14/5 ∀x∈R<br>&nbsp;&lt;=&gt; A≤ 14/5 ∀x∈R<br>Dấu "=" xảy ra khi x=4/10 thì GTLN của A là 14/5</h1>

A=2−4x−5x2
=5(-x2-4/5.x+2/5)

=5(-x2+2.x.4/10-16/100+16/100+2/5)

=5[-(x-4/10)2+14/25]

=-5(x-4/10)2+14/5

Ta có (x-4/10)2≥0 ∀x∈R

 <=> -5(x-4/10)2≤ 0 ∀x∈R
 <=> -5(x-4/10)2+14/5≤ 14/5 ∀x∈R
 <=> A≤ 14/5 ∀x∈R
Dấu "=" xảy ra khi x=4/10 thì GTLN của A là 14/5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thục hiện phép tinh: a) 27/23+5/21−4/23+16/21+1/2

5

Được xác nhận