Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

05 tháng 10 2022 00:36

câu hỏi

Bài 4. Cho P(x)=x^(4)+ax^(3)−5a^(2)x^(2)+12a^(3)x. Chia P(x) cho Q(x) khác 0 được thương S(x)=x^(2)+3ax+a^(2) và dư R(x)=14a^(3)x. TimQ(x)


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 04:47

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài phép nhân đa thức</p><p>Lời giải chi tiết như sau:&nbsp;</p><p>Do P(x) chia Q(x) được thương là S(x) và dư là R(x) nên:</p><p>Q(x)=[P(x)–R(x)]:S(x)</p><p>=[x<sup>4</sup>+ax<sup>3</sup>–5a<sup>2</sup>x<sup>2</sup>+12a<sup>3</sup>x–14a<sup>3</sup>x]:(x<sup>2</sup>+3ax+a<sup>2</sup>)</p><p>=(x<sup>4</sup>+ax<sup>3</sup>–5a<sup>2</sup>x<sup>2</sup>–2a<sup>3</sup>x):(x<sup>2</sup>+3ax+a<sup>2</sup>)</p><p>=x<sup>2</sup>–2ax</p><p>Vậy Q(x)=x<sup>2</sup>–2ax</p><p>Phép chia đa thức trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài phép nhân đa thức

Lời giải chi tiết như sau: 

Do P(x) chia Q(x) được thương là S(x) và dư là R(x) nên:

Q(x)=[P(x)–R(x)]:S(x)

=[x4+ax3–5a2x2+12a3x–14a3x]:(x2+3ax+a2)

=(x4+ax3–5a2x2–2a3x):(x2+3ax+a2)

=x2–2ax

Vậy Q(x)=x2–2ax

Phép chia đa thức trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải pt c) 1/(x−1)+(2x^(2)−5)/(x^(3)−1)=4/(x^(2)+x+1)

80

Được xác nhận