Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

26 tháng 10 2022 06:52

câu hỏi

Bài 3. Tìm x, biết: a) 44+7⋅x=10^(3):10 b) 131. x−941=2^(7)⋅2^(3) c) (2x−2)^(3)=8 d) (7x−11)^(3)=2^(5)⋅5^(2)+200 e) x^(3)−2^(3)=2^(5)−(3^(16):3^(14)+2^(8):2^(6)) f) (x^(2)−1)^(4)=81 g) 2^(x)⋅4=128 h) 3+2^(x−1)=24−[4^(2)−(2^(2)−1)] i) 5^(x−2)−3^(2)=2^(4)−(6^(8):6^(6)−6^(2)) j) 3^(x)+4^(2)=19^(6):(19^(3)⋅19^(2))−3⋅1^(2010) g) (x−6)^(3)=(x−6)^(2) h) x^(17)=x


3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 06:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương 1</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>a) 44+7.x=10<sup>3</sup>:10</p><p>44+7.x=10<sup>2</sup></p><p>44+7.x=100</p><p>7.x=100–44</p><p>7.x=56</p><p>x=56:7</p><p>x=8</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương 1

Câu trả lời chi tiết như sau:

a) 44+7.x=103:10

44+7.x=102

44+7.x=100

7.x=100–44

7.x=56

x=56:7

x=8

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 07:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V,</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9</p><p>Bài giải chi tiết: Xem hình dưới</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V,

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9

Bài giải chi tiết: Xem hình dưới

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)